سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/8/26
8:36 عصر

چه می کنه این زلیخا...!

بدست اسماعیل معنوی در دسته یوسف زلیخا


شاید روزگاری به این نوشته های من بخندند ویا فحشم دهند
شایدهم برایش در آکسفورد ویا همین دانشگاه خیلی آزاد خودمان کرسی تدریس بگذارند نمی دانم این ها را گفتم برای آرام شدن دل خودم به من هم ربطی ندارد شما چه برداشتی می کنید-اسماعیل معنوی


هوا دارد کم کم سرد می شود
دارم در خیابان قدم می زنم
هنوز چشم های زیبای ز لیخا با آن ناز وادایش چهارستون دلم را به مور مور کردن وا می دارد
عده ای پشت ویترین مغازه ای جمع شده اند وفوتسال می بینند
شمسایی عجب گلی زد!
من دیرم شده
صبح اخبار گوش دادم
لیبرال دموکراسی رو به نابودی است
بورس هایشان نیمه تعطیل شده
علی کریمی آخرش کوتاه نیامد
دیشب کامران نجف زاده برنامه قشنگی داشت
یوسف را هم دیدم
عجب همتی
پشت هفت درب بسته
زلیخا به این خوبی وبگذری!
حتما باید زلیخای بهتری داشته باشی
او داشت
همانی که زلیخا را آفرید
شهرداری آسفالت خیابان را کنده می خواهد اصولی کار کند
راستی اصول چیست؟
اصولگرا کیست؟
میان راه مجتبی را دیدم که پشت بلندهایش را کوتاه کرده بود
اما به او نگفتم با این موهای باصطلاح اصلاح شده بیشتر شبیه بامشاد  شده!
از اصلاحات گفتم
اصلاحات چیست؟
اصلاح طلب کیست؟
نکند همه آنهایی که دم از اصلاحات می به سرنوشت دوست من گرفتار می شوند؟
نه آنهایی شبیه بامشاد می شوند که بیشتر انحصارطلبند تا اصلاح طلب!
رسیدم دفتر کارم حالا هنوز ساعت 8نشده ومن برای اخبار گوش دادن وقت دارم
اوباما  که برخی می گفتند باما است پیروز شد
دنیا دارد به دنبال قطبی جدید می گردد
آی آدم ها عقل هایتان را سر هم بریزید ویه آدم حسابی به من معرفی کنید
این حرف های دنیاست
آیا یاری کننده ای هست؟
کمونیسم دهنم را چاک داد ولیبرال  ازخجالت سرویس  کردنش در اومد!
کسی حرفی برای زدن دارد؟ من را رهبری می کنید؟
توی کتابخانه نظرم جلب می شود روی جلدش نوشته«عصرامام خمینی »ره»
مگر امام هم عصر داشت ؟
اصلا بگذار ببینم این میراحمدرضا حاجتی در کتابش چه می گوید
او می گوید دنیا وارد مرحله جدیدی شده که دیگر نظام های غربی نمی توانند جهان را اداره کنند.
خمینی با آمدنش جریانی در دنیا راه انداخت که اورا عصرامام خمینی گویند.
بذار ببینم این حرف های همین دنیا نبود!؟
ای وای ساعت 8شد،  بروم حاضری بزنم
باز هم این عوضی ها دمپایی هایم را پوشیدند
آهای  دستت درست،اون لنگه دمپایی منو پرت کم این طرف
ولی خودمانیم پشت هفت درب بسته، زلیخا آماده،  مرد می خواهد  که بگذرد...

یوسف ع