سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/9/24
10:54 صبح

شکم گنده ها !

بدست اسماعیل معنوی در دسته عرب صهیونیست

صهیونیست ها در عیدقربان یک ونیم میلیون قربانی داشتند!

حاجیان مکه امسال حدود دو یا سه میلیون گوسفند قربانی کردند! اما چرا؟! آیا هدف دین کاملی همچون اسلام از بیان احکام این چنینی عرضه گوشت گوسفند در بازار و یا کاهش قیمتهاست؟!

چه بسیارند آنهایی که فقط یک گوسفند را ذبح می کنند وشایدهم تفاوتی با آن گوسفند نداشته باشند؟

روح حج چیست؟

آیا احکام این چنینی اسلام را می توان جز بر لوح سیاست آن، بر قسم دیگری نهاد؟

براستی اگر قرار باشد عده ای در سرزمینی جمع بشوند وتعدادی گوسفند سر ببرند وبعد هم موهایشان را کوتاه بکنند وبعدهم سوغات های چینی بخرند وبعدهم وقت نماز با مغازه دارها چانه بزنند وبعدهم بشوند حاجی! که نمی توان اسلام را یک دین کامل دانست.در این صورت باید اینگونه درمقام مقایسه درآمد که صهیونیست ها هم یک ونیم میلیون آدم!-بخوانید مسلمان-قربانی کردند وشاید آنها هم حاجی بودند که برخی سران بی غیرت وشکم پرست کشورهای عربی با آنان گفتگوهای دوستانه کردند.وای بر معاویه ها ویزیدهایی که امروز در پس این شکم های گنده ظاهر شده اند ودرود بر حسینیان روزگار که امروز در لباس حزب اله وحماس قدبرافراشته اندومن وتو هم اگر زینب نباشیم وفریادگری نکنیم بی شک چیزی جز ذلت پیروی از سپاه یزید نصیبمان نخواهد شد.

 

y