سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/1/14
2:34 صبح

13 به در نبود! اندام به در بود!

بدست اسماعیل معنوی در دسته سیزده به در

به در کردن یا همان بدر کردن در گویش لری و بختیاری به معنای خارج کردن است، ریشه کلمه سیزده به در هم از همین جهت است/ امروز مردم ایران 13 خود را می بایست طبق یک سنت قدیمی به در کنند یعنی از خانه خارج شده و به دامان طبیعت بروند، آخر شب است و حالم گرفته و حال و حوصله استدلال کردن را ندارم اما همین قدر بدانید که در هیچ کجای این سنت نیامده است که در این روز باید بی خیال دین و خدا و پیغمبر شد! هیچ کجای این سنت نیامده است که باید بدون حجاب در خیابان رقصید، باور کنید در این ایین نیامده است که در روز 13 به در محرم و نامحرم ملغی می شود، اصلا بی خیال دین، هیچ کجای این سنت بر بی غیرتی مردان در این روز هم تاکید نکرده است باور کنید!

این جا بهشت زهرای اهواز... کم کم غروب سیزده به در هم فرا می رسد! اگر فرزندش برای حفظ دینی که اکنون به ما سپرده شده راهی جبهه ها نمی شد او هم امروز سیزده را 2نفری به در می کرد! هنوز هم دارد به ان دختر نگاه می کند همانی که بجای 13 اندامش را به در کرده است.همین.